Biocartis Group NV: BIOCARTIS LANCEERT KAPITAALVERHOGING

428
0
SHARE

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVINGPERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORWETENSCHAP28 november 2017, 16:30u CETBIOCARTIS LANCEERT KAPITAALVERHOGINGMechelen, België, 28 november 2017 – Biocartis Group NV (de “Vennootschap” of “Biocartis”), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de lancering aan van een kapitaalverhoging met het oog op het ophalen van ongeveer EUR 60 miljoen door middel van een private plaatsing met versnelde orderbookprocedure (het “Aanbod”), met de mogelijkheid om de omvang van het Aanbod te verhogen tot maximaal 8.933.950 nieuwe aandelen in totaal (hetgeen tot ongeveer 20% van het uitstaande maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt).Biocartis heeft momenteel het voornemen om de netto-opbrengsten aan te wenden voor de financiering van de uitbreiding van het testmenu en de toepassingen voor het Idylla(TM) platform, zijn verkoop- en marketingactiviteiten, de voortdurende uitbreiding van de cartridge productiecapaciteit, en voor werkkapitaal- en andere algemene bedrijfsdoeleinden. De orderbookprocedure zal onmiddellijk van start gaan. De Vennootschap zal de resultaten van de plaatsing zo snel mogelijk aankondigen via een persbericht na de afsluiting van de orderbookprocedure.Tijdens de orderbookprocedure zal de verhandeling in Biocartis aandelen op Euronext Brussels worden opgeschort. Naar verwachting zal de verhandeling van de aandelen hervatten na de publicatie van de resultaten van het Aanbod.J.P. Morgan, Degroof Petercam, KBC Securities en Kempen treden op als Joint Bookrunners in het Aanbod. Als een strategische investering in verband met de recent aangekondigde samenwerking tussen Genomic Health, Inc. (“Genomic Health”) en Biocartis, heeft Genomic Health het voornemen om een order in te dienen bij de Joint Bookrunners voor een bedrag van EUR 4 miljoen. Het Aanbod is open voor institutionele investeerders en zulke andere investeerders zoals toegelaten onder toepasselijke uitzonderingen voor private plaatsingen. Iedere finale toewijzing aan Genomic Health en deelnemende investeerders, in voorkomend geval, zal gebeuren op basis van gebruikelijke, objectieve en vooraf geïdentificeerde criteria. Er werd geen garantie gegeven voor de definitieve toewijzing aan Genomic Health of dat enige toewijzing aan hen zal worden gedaan, noch met betrekking tot de omvang van dergelijke toewijzing. In verband met het Aanbod is de Vennootschap met de Joint Bookrunners akkoord gegaan met een marktconforme standstill van 180 dagen voor toekomstige aandelenuitgiftes, waarbij de Joint Bookrunners afstand kunnen doen van deze standstill. — EINDE —Meer informatie:Renate DegraveManager Corporate Communications & Investor Relationse-mail   [email protected]tel         +32 15 631 729
mobiel   +32 471 53 60 64
Over Biocartis Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde in 2014 het Idylla(TM) platform. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag heeft Biocartis twaalf oncologietesten en twee infectieziektentesten in haar productenaanbod. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.Belangrijke informatieDeze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER (zoals hieronder gedefinieerd)) en enige implementerende maatregelen in iedere relevante Lidstaat van de EER (de 'Prospectus Richtlijn'). Deze aankondiging kan niet gebruikt worden als basis voor enige beleggingsovereenkomst of besluit. Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een belangrijk risico op verlies van het volledig belegd bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, moeten advies vragen aan een erkend persoon gespecialiseerd in zulke beleggingen. Deze aankondiging houdt geen aanbeveling in met betrekking tot de aandelen waarnaar hierin wordt verwezen.De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en pretendeert niet exhaustief of volledig te zijn. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op aandelen, en enige aankoop van, inschrijving op of verzoek om, aandelen. Deze aankondiging en de daarin opgenomen informatie is niet voor publicatie, verspreiding of vrijgave in, of naar, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika. Het is geen, of maakt geen deel uit van, enig aanbod of sollicitatie tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden, geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act') en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, behalve overeenkomstig een vrijstelling van de registratieverplichtingen van de Securities Act. De Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen hebben geen enkel deel van het aanbod van de betrokken effecten in de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd, hebben niet de intentie om over te gaan tot zulke registratie en hebben niet de intentie om over te gaan tot een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika.Een aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte ('EER') die 'gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn ('Gekwalificeerde Beleggers'), of zulke andere beleggers zodat het geen aanbod aan het publiek zal zijn in de zin van artikel 3.2 van de Prospectusrichtlijn. Bovendien wordt enig aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is dit enkel gericht tot, (i) personen die professionele ervaring hebben in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het 'Order'), (ii) “high net worth entities” etc. die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (iii) enige andere persoon aan wie zulk aanbod anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd (naar al zulke personen samen wordt verwezen als 'relevante personen'). Het aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft is enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen op basis van of zich verlaten op deze aankondiging of haar inhoud.Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering of effecten van de Vennootschap waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor zulke doeleinden. Geen stappen werden ondernomen, of zullen worden ondernomen, voor het aanbod of de notering van effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie waar zulke stappen vereist zouden zijn, behoudens voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels. De uitgifte, uitoefening, of verkoop van, en de inschrijving op of aankoop van, effecten van de Vennootschap zijn onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in deze aankondiging zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Er worden geen verklaringen en waarborgen gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of getrouwheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in deze aankondiging ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van diens kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in deze aankondiging of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van deze aankondiging.

Powered by WPeMatico